فیزیولوژی انسان

فیزیولوژی انسان

images

Physiology یعنی علم اعمال بدن موجودات زنده، فیزیولوژی علمی است که به بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی دخیل در پیدایش حیات پرداخته و از منظر کارکردی تکامل و توالی زندگی را توجیه می کند. شکل های مختلف حیات از موجودات تک یاخته ای گرفته تا موجوداتی همچون انسان ها که از ساختمان بسیار پیچیده ای برخوردار بوده و دارای خصوصیات عملی منحصر به فرد و ویژه ای هستند در این حوزه بررسی می شوند که خود نشان دهنده قلمرو وسیع این علم است. بنابراین می توان این گستره عظیم علمی را  به شاخه ها و شعبه هایی چون فیزیولوژی ویروسی، باکتریایی، یاخته ای، گیاهی، انسانی و بسیاری شاخه های دیگر تقسیم کرد. فیزیولوژی انسانی که شاخه ای از فیزیولوژی است ما را با مشخصات و فرایندهایی آشنا می کند که انسان را به موجودی توانمند و زنده بدل کرده است تا با وجود شرایط فوق العاده متغیر داخلی و پیرامونی، که زندگی را غیر ممکن می سازند به حیات ادامه دهد.