سنجش و اندازه گیری

سنجش و اندازه گیری

با توجه به لیست موجود صفحات مربوطه را ترجمه نموده و حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت از طریق ایمیل ارسال کنید.

فایل را از اینجا دانلود کنید (پسران).

Handbook of Soccer Match Analysis

Boys Translation List

سنجش و اندازه گیری

با توجه به لیست موجود صفحات مربوطه را ترجمه نموده و حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت از طریق ایمیل ارسال کنید.

فایل را از اینجا دانلود کنید (دختران).

Essential_Soccer_Skills

Girls Translation List