تمرینات

فوتبال

images (6)

بازی فوتبال قدمتی بیش از دو هزار سال دارد. چین، مصر، یونان و روم باستان را زادگاه فوتبال می دانند. پیدایش شکل نوین فوتبال با تدوین قوانین و مقررات حاضر از کشور انگلستان آغاز و به نوعی این کشور در قرن نوزدهم زادگاه نوین فوتبال به شمار می رود.  این رشته ورزشی فعالیتی تناوبی است که رفتار بازیکنان و تیم ها در آن بسیار غیرقابل پیش بینی بوده و شامل دوره های زمانی کوتاه حرکات شدید با دوره های استراحت فعال و غیر فعال در طول فعالیت ( ۹۰ دقیقه ) است. دوهای سرعت، دویدن های آرام، ضربه زدن ها، پرش ها، حرکات رو به پهلو و پشت، تکل ها، شتاب گیری ها، کاهش شتاب ها، تغییر جهت ها و راه رفتن ها اجزاء بازی فوتبال را تشکیل می دهند. نیازهای جسمانی بازی به سطح مسابقه، روش بازی، پست بازی، مسئولیت‌ها و ویژگی‌های محیطی بستگی دارد و برای هر فرد متفاوت است.