فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

older-adults-exercise-1-elmevarzesh

فیزیولوژی همواره مبنایی برای طب بالینی بوده است و فیزیولوژی ورزشی دانش لازم را برای بسیاری از فعالیت های بدنی فراهم نموده است. فیزیولوژی ورزشی شاخه ای نوپاست که مولود فیزیولوژی بوده و تغییرات ساختاری و کارکردی بدن در هنگام فعالیت های ورزشی کوتاه مدت و دراز مدت را مورد بررسی قرار می دهد. مفاهیم موجود در این علم نیز برای تمرین به کار گرفته می شود تا عملکرد ورزشی ورزشکاران ارتقا یابد و آنچه مد نظر قهرمانان ورزشی و مربیان آن هاست محقق گردد.