آناتومی انسان

بررسی عضلات بدن

برای درک راحت و شناخت بهتر عضلات بدن پیشنهاد می شود این عضلات به ترتیب زیر و به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

  1. عضلات سر و صورت
  2. عضلات تنه
  3. عضلات اندام های فوقانی
  4. عضلات اندام های تحتانی

عضلات سرو صورت

تمامی استخوان های سر و صورت به استثنای فک پایین ثابت اند. عضلات سر و صورت نیز روی استخوان ها متصل نیستند و اتصال این عضلات بیشتر روی پوست سر و صورت است. به همین دلیل انسان ها قادر به حرکت دادن پوست در این نواحی می باشند که این حرکات خود سبب ایجاد اشکال ظاهری هیجان ها (خنده، گریه و …) در صورت می شود.

عضله پشت سری پیشانی

این عضله از عضلات دو بطنی است بعنی دارای دو قسمت مشخص است، از پیشانی شروع و تا استخوان پس سری امتداد می یابد.

عضلات حلقوی لب ها

این عضلات دور دهان را می پوشاند.

عضلات حلقوی چشم ها

این عضلات دور چشم ها را می پوشاند.

عضلات کره های چشم ها

در درون حدقه ی چشم قرار گرفته اند و باعث حرکت کره ی چشم ها می شوند تعداد آن ها در هر کره ۶ عدد است.

عضلات رجلی خارجی

این عضلات از روی استخوان پروانه ای به ناحیه گردن فک پائینی می چسبد و باعث باز شدن دهان می شود.

عضلات رجلی داخلی

از سطح داخلی استخوان های شب پره و کامی به زاویه ی داخلی استخوان فک پائینی متصل می شود.

آناتومی انسان

thembonesall1

Anatomy از دو واژه ana به معنی کالبد و جسم و  tomyia به معنی شکافتن یا تشریح کردن تشکیل شده است. آناتومی علمی است که بدن انسان و روابط بین اندام های مختلف را بررسی می کند. به طور کلی موضوع این علم بررسی ساختمان بدن انسان است. در این علم بدن انسان با اهداف گوناگونی مورد بررسی قرار می گیرد. شاید بتوان علم آناتومی را پیش نیازی دانست که از میان علوم مرتبط با ورزش بیش از همه و از جنبه های مختلف با فعالیت های بدنی و ورزشی درگیر است.